Zvláštní zápis pro cizince do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že dne 6. 6. 2022 se uskuteční zvláštní zápis pro cizince do mateřské školy přihlášené k pobytu v obci Lichnov. O přijetí dítěte rozhodne na základě podané žádosti a stanovených kritérií ředitel příslušné ZŠ a MŠ. Pro případ osobního podání žádosti je stanovena doba 8:00 do 10:00 a od 14:00 do 16:00 na sekretariátu školy. Zákonní zástupci k žádosti o přijetí doloží doklad o řádném očkování dítěte potvrzený praktickým dětským lékařem a prostou kopii rodného listu dítěte, povolení k pobytu v ČR a svůj doklad totožnosti. 

Podrobné informace k přijetí dítěte do mateřské školy jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol. Organizace předškolního vzdělávání vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 

СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАРАХУВАННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ ДО ДИТЯЧИХ САДКІВ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Початкова школа та дитячий садок Ліхнов, о́круг Нови́й Їчин, р. o., повідомляє, що від 06. 06. 2022 р. Пройде СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАРАХУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ У ДИТЯЧІ САДКИ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА Ліхнов На підставі поданої заяви та встановлених критеріїв рішення про прийняття дитини приймає рішення директор відповідної початкової школи та дитячого садка.У разі особистої заявки час встановлюється з 8:00 до 10:00 і з 14:00 до 16:00 в секретаріаті школи. Законні представники подають до заяви про зарахування засвідчений лікарем-педіатром документ, який підтверджує належну вакцинацію дитини, та просту копію свідоцтва про народження дитини, дозвіл на проживання в ЧР та своє посвідчення особи

Детальна інформація про прийняття дитини в садок опублікована на сайтах окремих шкіл.Організація дошкільної освіти випливає із Закону № 561/2004 Збірки законів, Закону про освіту.

Mgr. Olga Síbrtová