Ekoškola

Nečekané zážitky a plné pytle odpadů. Taková byla akce Ukliďme Česko v podání lichnovských žáků!

Do úklidové akce Ukliďme Česko se zapojují lidé ze všech koutů České republiky. Uklízejí školáci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, pejskaři, ekologové a všichni další, na které si vzpomenete. 

V pátek 8. dubna 2022 se připojili také žáci z druhého stupně naší základní školy. „Ve spolupráci s Obcí Lichnov a Mysliveckým sdružením Lichnov – Bordovice jsme se vydali vyčistit předem vytipované lokality v katastru naší obce,“ popisuje plán úklidu organizátorka akce Mgr. Bohdana Hutyrová. A tak se žáci vybavení potřebným nářadím a pracovními rukavicemi rozdělili do několika skupin a vydali se zkrášlit okolní prostředí. 

„Sedmá třída uklízela oblast okolo cyklostezky po obou březích řeky Lubiny, deváťáci spolu se žáky ze třídy VI. B zbavili odpadků oblast pod Červeným kamenem a třídy VI. A spolu s osmičkou si vzaly na starost oblast Závrší. Vše proběhlo pod dohledem třídních učitelů a svatého Izidora,“ vtipně sděluje kantorka. 

Při úklidu objevili žáci spoustu pokladů – od pneumatik, plastových pytlů, rozbitých kbelíků až po sklenice zavařenin, dráty nebo roury. Našli rovněž ostatky volně žijících živočichů, ale „lovci lebek“ si je pak odnesli jako trofej domů.

Jaké dobrodružství na svých úklidových cestách zažili, popisuje Bohdana Hutyrová: „Občas jsme vyplašili zvířata z jejich úkrytů. Viděli jsme zajíce, srny, ropuchu, kachny, velké množství ptáků a ryb. Žáci pracovali s velkým nasazením a nadšením. Práce jim šla pěkně od ruky. Společně zbavili přírodu velkého množství odpadů, a pomohli tak udržet prostředí, ve kterém žije zvěř. Členové mysliveckého sdružení na oplátku přislíbili žákům zorganizování mysliveckého dne plného soutěží a aktivit, na který se už teď všichni těší! Lovu zdar!“

Bc. Hana Horáková


Slavíme skvělý počin v krajské olympiádě z biologie

Znalosti z přírodopisu si prověřili žáci naší základní školy. Tato předmětová soutěž, která je jednotná pro celou Českou republiku, má za cíl vyhledávat talenty a rozvíjet nadané žáky. Ani pandemie koronaviru nezastavila organizátory z Masarykovy univerzity a pod heslem pana Wericha: „Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod,“ zorganizovala 55. ročník Biologické olympiády distančně. 

„Téma zůstalo stejné jako v předchozím roce – těžký život ve vodě. Trojice žáků z naší školy: Tomáš Macíček a Vojtěch Tichavský ze sedmého ročníku a Matouš Kocián z devátého ročníku v letošním školním kole uspěla, a splnila tak předpoklady pro postup do krajského kola,“ sděluje podmínky okresního kola Mgr. Bohdana Hutyrová, učitelka přírodopisu a koordinátorka EVVO. 

Podmínky pro postup do krajského kola nám popsal sedmák Tomáš Macíček: „Abychom se mohli přihlásit do krajského kola, museli jsme vypracovat vstupní úkol. Vybral jsem si průzkum bentosu na dně potoka a rybníka, protože tento úkol mi připadal nejzajímavější. Objevil jsem hodně druhů, které jsem nikdy neviděl. Po odchytu bezobratlých jsem určil jejich druh a identifikační hodnotu kvality vodu a sepsal do dokumentu, který sloužil jako vstupní úkol.“ 

Další žáci pozorovali ptáky vázané na vodních plochách nebo počítali spotřebu vody v domácnosti. Všichni tři splnili podmínky a sváteční den 1. května 2021 slavili účastí na krajském kole olympiády, které probíhalo distanční formou.

„Úspěšným řešitelem krajského kola se stává ten, který získá šedesát procent bodů z celkového počtu. Tomáš Macíček se mezi úspěšné řešitele zařadil, navíc obsadil úžasnou šestou pozici v Moravskoslezském kraji. Tento úspěch nás moc těší, víme, že za ním stojí spousta času stráveného studiem. A především mě těší Tomášův zájem o biologii a věřím, že svůj talent bude nadále rozvíjet,“ fandí Tomovi učitelka Bohdana Hutyrová. 

„Samozřejmě gratulujeme všem soutěžícím. Věřím, že účast v krajském kole olympiády pro ně byla cennou zkušeností a že si odnesli spoustu nových vědomostí a budou soutěžit dále,“ vzkazuje závěrem přírodopisařka

Bc. Hana Horáková


Geologická olympiáda: v krajském kole máme dva úspěšné řešitele

Pravidelně vás informujeme o úspěších dětí z naší školy, včetně toho, kterých olympiád a soutěží se účastní. Jednou ze soutěží, do kterých se naši žáci připojili, byla Geologická olympiáda, jejíž krajské kolo se uskutečnilo v pondělí 19. dubna 2021. 

Naši školu v něm reprezentovala dvojice žáků z deváté třídy Bibiána Gilarová a Matouš Kocián, kteří do krajského kola postoupili z kola okresního. V krajském kole se stali úspěšnými řešiteli s umístěním na krásném 17. a 18. místě. 

„Cílem pořadatelů geologické olympiády je vyhledávat talentované žáky, systematicky je podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v dané oblasti. Zároveň jim získané znalosti napomáhají při výuce o neživé přírodě,“ přibližuje důležitost těchto soutěží Mgr. Bohdana Hutyrová, učitelka přírodopisu a koordinátorka EVVO. 

„Bibiáně a Matoušovi patří poděkování za to, že ve své školní práci udělali něco navíc a za reprezentaci školy. K jejich umístění jim gratulujeme,“ vzkazuje oběma úspěšným řešitelům jejich učitelka.

Bc. Hana Horáková


Nenechte si ujít nový projekt a pojďte s námi pěstovat úžasnou zeleninu!

Milé žákyně, milí žáci,
víte, jaký je rozdíl mezi rajčetem, které koupíte v supermarketu, a rajčetem, které si doma vypěstujete? Čekáte, že Vám to prozradíme? Ba ne! My vám to neřekneme, ale vyzkoušíte si to na vlastní kůži. Zapojte se společně s námi, se svými sourozenci, rodiči, prarodiči či kamarády do projektu Pojď s námi pěstovat úžasnou zeleninu. A to je teda challenge! 

„Chtěli bychom motivovat děti a jejich blízké k tomu, aby se nebáli si sami něco vypěstovat. Doufáme, že v časech, kdy nemůžeme obhospodařovat naše záhonky ve škole, nám pomohou prarodiče a rodiče, kteří dětem předají svá moudra, aby mohli společně zažít, jaký je fajn pocit vypěstovat si vybranou plodinu vlastními silami a sami vzít do rukou zodpovědnost s nakládáním s potravinami,“ říká organizátor projektu, učitel pracovních činností Ing. Petr Černošek. 

Jak se můžete do projektu zapojit? „Vytvoříme v naší Google Učebně kurz, do kterého budou pozváni všichni žáci školy. A pak už to jen na samotných dětech. Mohou vkládat své informace o výběru plodiny, jejím zasetí, přesazování, zkrátka péčí o ni v průběhu její vegetace. Těšíme se na fotopříběhy či videa už teď a doufáme, že se nezapojí pouze děti :-),“ doplňuje podmínky projektu učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová. 

Tak pojďte do toho s námi. Naučte se nové manuální dovednosti a posilněte své schopnosti organizace. 

                                                                                Bc. Hana Horáková


Jsme Zelená škola, třídíme také elektroodpad

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola, a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu, jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou žáci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. V případě většího množství mohou rodiče odevzdat na místo sběru papíru ze zadní strany školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Ing. Petr Černošek, koordinátor EVVO


Ekodomeček funguje: do školy můžete stále nosit starý papír

Ve škole i nadále probíhá sběr starého papíru, a to stejnou formou jako doposud. „Ekodomeček je zamčený, takže starý papír mohou lidé dávat k budově školy pod stříšku. Každý den balíky papíru odnáší náš pan školník Milan Uger, který jej ukládá právě do domečku,“ upřesnila Mgr. Monika Čempel, vedoucí ekonomického a provozního úseku.

Prosíme tímto o papír tříděný a pokud možno svázaný:

 • noviny, papír a časopisy zvlášť;
 • papírové kartony zvlášť.

„Pokud někdo odevzdává do sběrového papíru staré knihy, prosíme o odtržení knižní vazby. Tu sběrna totiž nevykupuje, patří do komunálního odpadu,“ uvedla další možnost, jak nakládat s odpadem, Mgr. Monika Čempel. Informaci o množství odevzdaného papíru za žáky školy hlaste jejich třídním učitelům prostřednictvím e-mailu.

Děkujeme všem za spolupráci.

Bc. Hana Horáková


Ano, i my měníme školu s IKEA – jsme v top desítce!

Nedávno jsme veřejnost informovali prostřednictvím školního webu o soutěži, kterou iniciuje IKEA pro podporu Ekoškol a Ekotýmů a do níž se zapojila i lichnovská škola. Cílem bylo získat finanční podporu v hodnotě deset tisíc korun a financovat touto cestou projekt, který si sami soutěžící vymyslí a vyhotoví. Žáci z Lichnova v čele s učiteli Ing. Petrem Černoškem a Mgr. Bohdanou Hutyrovou zvolili pro svůj projekt založení květnaté louky pro opylovače. Svým projektem porotu zaujali a zařadili se mezi deset nejlepších uchazečů v rámci celé České republiky. Díky tomu slíbenou finanční dotaci získali! 

„Mám z úspěchu velkou radost. Vždy mě velmi těší, když učitelé sami přijdou s nápadem, který chtějí realizovat. Je to mnohem lepší než jim tyto věci určovat. A protože ve škole máme spoustu šikovných pedagogů, kteří jsou odborníky v různých oblastech, je i to, co s našimi žáky tvoří, velmi pestré,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že realizaci projektu ráda podpořila a nyní už se moc těší na louku, květiny i bzučící čmeláky pod okny ředitelny, kde by květnatá louka po dohodě se starostou obce Ing. Alešem Mičulkou měla vzniknout.  

Do 30. dubna 2020 by měla být louka vyseta a v průběhu května budou na sociálních sítích IKEA a Ekoškola zveřejněny i fotografie. Děkujeme a gratulujeme celému lichnovskému týmu Ekoškoly.

Bc. Hana Horáková


Doneste do školy nepotřebné elektrozařízení a pomozte nám vyhrát

Všeobecné povědomí o recyklaci odpadu se rozšířilo po všech koutech snad celé země. Dnes nanovo zpracováváme papír nebo plast, ale i další suroviny a z těchto recyklátů vznikají nové výrobky. Ale věděli jste, že lze recyklovat i elektrozařízení? Odpověď je snadná: ano, je to možné. Elektroodpadem se rozumí velké a malé domácí spotřebiče, hračky, počítače, notebooky, televize, staré trouby, přenosné baterie, akumulátory a další. A jak to vlastně funguje? Tyto výrobky se rozebírají na menší součástky, které se podle složení třídí. Tak můžeme získat například kovy, plasty, keramiku, ale i dřevo a řadu nebezpečných toxických látek. Velký zájem je především o drahé kovy – zlato a platinu. 

Základní škola v Lichnově nabízí možnost si od 1. února 2020 zasoutěžit právě ve sběru vysloužilého elektrozařízení, a to v projektu nazvaném EkoEDA. Sběr zařízení bude probíhat až do 21. dubna 2020, kdy budou probíhat poslední svozy.

„Měli bychom nasbírat alespoň sto kilogramů elektroodpadu, ale čím více, tím lépe. Protože za každý kilogram se počítá odměna v částce jedné koruny,“ upřesnil pravidla soutěže Ing. Petr Černošek a dodal, že: „Soutěžit se bude se o vouchery na nákup elektroniky. Tu bychom rádi využili ve škole. Jak jsme dopadli, se dozvíme do 18. května 2020.“ Takže neváhejte a noste Vaše vysloužilé elektrozařízení do školy a pomozte žákům získat poukázku na nákup elektroniky.

Co nového vzniká, když recyklujeme:

Plast: dětská hřiště, ploty, zatravňovací dlažba.
Papír: brčka, sešity, mulčovací rohože.
Sklo: lahve na minerálky, pěnové sklo, filtrační materiál.
Oleje: filtrovaný olej, odpadní tuk v kuchyni – výroba metylesteru.
Elektrozařízení: módní oděvy z počítačových desek, náušnice, hodiny, manžetové knoflíčky.

Bc. Hana Horáková


Měníme školu s IKEA aneb Lepší život pro všechny!

Základní škola v Lichnově opravdu nelení. Protože nosí titul Ekoškola, zapojila se do projektu, který pořádá IKEA pro podporu činnosti Ekotýmů a Ekoškol. Více prozradil učitel Ing. Petr Černošek, který projekt ve škole zaštiťuje: „Přihlásili jsme se do probíhajícího už sedmého ročníku soutěže, který podporuje zlepšení životního prostředí. Vybraní uchazeči obdrží peněžní částku, ze které se financuje naplánovaný projekt. My máme v plánu udělat květnatou louku. Zlepšíme tak životní prostředí, podpoříme výskyt hmyzu a zkrásníme okolí školy.“ Do konce dubna by měl být projekt realizován a zpracován. „Vrchol projektu by měl být na Den Země 22. dubna 2020. Určitě se budeme snažit, aby náš plán vyšel podle našich představ,“ dodal Ing. Petr Černošek.

Přejeme celému Ekotýmu, aby získal potřebné finance, a aby se jim projekt zdařil dle jejich představ. Budeme se těšit na barevnou a voňavou květinovou louku!

Více informací o probíhající soutěži naleznete zde: https://ekoskola.cz/cz/vyzva-2019-2020

Bc. Hana Horáková


Přines květinu do ZŠ

 • Máš doma květinu, pro kterou už nemáte doma místo?
 • Máš doma květinu, která se Vám velmi rozrostla?
 • Nedaří se květině ve Tvém pokoji?
 • Přines ji do školy, možná pro ni najdeme ideální prostor
 • Přines ji v květináči, který už doma nepotřebujete 

kdy: během celého února, 7:20 – 7:40
kde: do speciální učebny na modrou skříňvšechny články v rubrice Ekoškola

Ekoškola

Projekt s názvem Eco-School, tedy Ekoškola, byl vytvořen v roce 1994 v Kodani. Od té doby se významně rozšířil. V současnosti se do Ekoškoly zapojilo 49 000 škol, 16 000 000 žáků z 64 zemí, což z ní dělá největší vzdělávací program pro školy na světě. Jeho základem je metodika sedmi kroků, kterápomáhá žákům, učitelům i rodičům, aby se stali nositeli pozitivních změn ve své škole a obci. Ekoškola všestranně zlepšuje životní prostředí školám, přináší mezinárodní ocenění, finanční úspory a další výhody. 

V roce 2005 se Ekoškola dostala do České republiky díky hnutí TEREZA. Začínalo se s deseti pilotními školami, stručnou metodikou vytištěnou na papírech a čtyřmi tématy na zkoušku. Od té doby se Ekoškola značně rozšířila, v současnosti tento program využívá až 400 škol v České republice, z toho 130 škol získalo mezinárodní titul Ekoškola. Ekoškola patří i dle statistiky České školní inspekce mezi nejčastěji využívané programy mezi školami, v České republice probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je tradicí, že ministři připojují svůj podpis na certifikát opravňující školy k užívání mezinárodního titulu Ekoškola.

Naše škola je do tohoto mezinárodního programu zapojena od školního roku 2011/2012. Patří mezi těch 130 českých škol, které získaly titul Ekoškola a mohly vyvěsit velkou zelenou vlajku, symbol Ekoškol. Za tímto úspěchem stála ředitelka školy Mgr. Alena Dobečková, která ve škole ekologické aktivity významně podporovala a řadu let vedla Ekotým školy. Stejně jako další zapojené školy jsme své zkušenosti sdíleli, při různých aktivitách jsme se mohli opřít o radu a pomoc rozsáhlé sítě partnerů, krajských koordinátorů, konzultantů a zkušených učitelů v roli mentorů. Učitelé si mohou rozšiřovat obzory na seminářích, sdílet své zkušenosti na workshopech, těžit z připravených výukových materiálů a přispívat svými příklady dobré praxe.

Školy mohou vyučovat a realizovat praktické projekty na zlepšení školy a okolív devíti tématech: Prostředí školy, Energie, Voda, Odpady, Doprava, Šetrný spotřebitel, Biodiverzita, Klimatická změna a Jídlo.

Mezi hlavní požadavky Ekoškoly patří:

 • Ekotým – složený z žáků, učitelů a provozních zaměstnanců, případně rodičů.
 • Analýza – silné a slabé stránky školy a dopad na životní prostředí.
 • Plán činností – konkrétní činnosti a úkoly, termíny pro jejich splnění.
 • Monitorování a vyhodnocování – pravidelné sledování naplnění úkolů.
 • Environmentální výchova ve výuce – ve výuce seznamuje žáky s tématy, se kterými se zabývají v analýze.
 • Informování a spolupráce – sdílení informací s úřady, veřejností, úřady.

Hlavním cílem je, aby žáci, učitelé, provozní zaměstnanci a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy a jejího okolí a k posilování samostatnosti dětí, které mění své nároky a také prostředí, ve kterém studují. Zároveň děti získávají užitečné dovednosti pro svůj budoucí život a učí se, jak se mohou zapojit do demokratického rozhodování. 

Mohou také identifikovat environmentální problémy v oblastech energie, vody, odpadů, prostředí školy, dopravy a spotřebitelství, které se projevují ve škole a jejím okolí. Analyzují příčiny a důsledky těchto problémů a konflikty vznikající při řešení. Žáci jsou přesvědčeni o tom, že má smysl tyto problémy řešit, že je mohou ovlivnit a že se mohou do jejich řešení zapojit. Získávají výzkumné dovednosti, při kterých zkoumají efektivitu navrhovaných a realizovaných opatření k ekologizaci provozu školy. 

Dále žáci vytváří akční strategie a analyzují stav školy ve stanovených oblastech, plánují zlepšení současného stavu, navrhují opatření, která realizují, monitorují a vyhodnocují jejich fungování a dopad. Svým každodenním chováním přispívají k naplňování těchto opatření. Žáci informují o výsledcích této práce celou školu a šíří informace navenek (do obce apod.). A co je důležité – prezentací svých úspěchů motivují a inspirují ostatní: rodiče a veřejnost.Více informací o programu Ekoškola se dozvíte zde: https://ekoskola.cz/cz