Aktualizované informace o potvrzování žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy

Vážení rodiče,
připravili jsme pro Vás nejdůležitější informace o změnách v poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnou situací v České republice. Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Nárok mají rodiče děti mladších 13 let a při péči o starší hendikepované děti navštěvující školy. Dva pečující se nyní mohou v péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. 

Jak postupovat v případě, že je dítě žákem naší školy? 

O potvrzení žádosti můžete požádat elektronicky (tento postup s ohledem na karanténní opatření zásadně upřednostňujeme) na e-mailové adrese skola@zslichnov.cz. Do e-mailu uveďte jméno a příjmení dítěte, na které ošetřovné požadujete, zda Vaše dítě navštěvuje mateřskou školu nebo základní školu (zde uveďte také třídu) a rodné číslo dítěte. Následně Vám bude zaslán potvrzený formulář o ošetřovném. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých stránkách zveřejnilo informaci, že školy jsou povinny vydat tento formulář ten den, kdy o něj rodič požádá. Toto úsměvné opatření nebude asi možné plně realizovat (představuji si situaci, že rodič požádá hodinu před půlnocí), přesto jsme zajistili, aby od pondělí 30. března 2020 bylo Vašim žádostem přijatým e-mailem vyhověno denně v běžnou pracovní dobu. Maximálně se tak budeme snažit Vám vyjít vstříc, věřte ale, že i my momentálně pracujeme ve ztížených podmínkách. Kdybyste zaznamenali jakýkoliv problém či prodlevu, volejte prosím Mgr. Moniku Čempel na telefonním čísle 774 421 360, a to:

pondělí, středa8:00–16:00
úterý, čtvrtek, pátek8:00–14:00

Zdvořile Vás žádám, abyste respektovali uvedený čas. 

V případě, že pro Vás není možné zaslat žádost elektronicky, lze si zažádat také osobně v mimořádných úředních hodinách stanovených na tyto dny:

pondělí14:00–16:00
středa8:00–10:00

Použijte hlavní vchod do školy a zvoňte prosím na ředitelnu.

Jak postupovat po obdržení potvrzené žádosti?  

Po obdržení tiskopisu formuláře jej vyplníte a podepíšete (v dokumentu část B) a předáte nebo elektronicky zašlete (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Doporučený postup je následující:

  1. Elektronicky obdržený tiskopis potvrzený školou rodič bez zbytečného odkladu přepošle technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci = „omluvenku“).
  2. Pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal, a to buďto:
    • kompletně elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis),
    • pokud však rodič (žadatel) elektronický podpis nemá, může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem,
    • anebo může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat a zaměstnavateli předat fyzicky.

Upozorňujeme, že den, od kterého budete žádat ošetřovné (tj. den individuálního vzniku potřeby péče, jímž začne běžet podpůrčí doba) vyznačíte v části B tiskopisu, na řádek „O výše uvedené dítě jsem osobně pečoval/a ve dnech“, a to např. slovy „O ošetřovné žádám od …“. Pokud takto den individuálního vzniku potřeby péče nevyznačíte, bude za počátek podpůrčí doby považován den uvedený na tiskopisu jako den uzavření základní školy (tj. 11. března 2020) nebo mateřské školy (tj. 18. března 2020).

Co je třeba udělat po skončení kalendářního měsíce?

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplníte dny, ve které jste pečovali o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostanete namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předáte také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc. 

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění naleznete zde:

Interaktivní formulář naleznete zde:

Co se děje dále?

Váš zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předává podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Na jakou částku je nárok a po jakou dobu ji lze pobírat?

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. 

Ošetřovné bude poskytováno po celou dobu trvání mimořádných opatření (i zpětně) a bude vypláceno za uplynulý kalendářní měsíc.

Kde najdu podrobnější informace? 

Vážení rodiče, pro tento článek jsem pro Vás vybrala nejdůležitější informace z webu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde najdete rovněž podrobnější informace. Stačí kliknout zde.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka