Informace k přijímacímu řízení pro žáky devátých tříd a jejich rodiče

V souvislosti s nadcházejícími přijímajícími řízeními vzešel v platnost a účinnost dne 27. března 2020 nový zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení, přináší řadu změn a výjimek, na které i naši budoucí středoškoláci jistě netrpělivě čekají. 

Níže uvádím pro Vaši přehlednost stručný výčet nejpodstatnějších z nich:

  • Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání (písemný test z ČJ a M) proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách.
  • Termín konání jednotné zkoušky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po rozhodnutí o obnovení výuky ve školách a zveřejní jej na svých internetových stránkách.
  • Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom řádném termínu na střední škole, kterou uvedli na přihláškách jako první v pořadí (výsledek této zkoušky se uplatní i na škole uvedené jako druhé v pořadí na přihlášce). 
  • Kritéria pro přijetí uchazečů zůstávají v podobě, jak je stanovil ředitel příslušné střední školy, hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém splnění kritérií podílí nejméně 60 %.
  • Ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
  • Zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí úmysl vzdělávat se v dané střední škole osobním odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli příslušné střední školy nejpozději do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

V případě, že se budete chtít podrobněji seznámit s novými pravidly pro přijímací řízení v letošním školním roce, celé znění zákona naleznete zde

Mgr. Monika Wilczková
výchovná poradkyně