Informace k rozvrhu hodin při přímé výuce online

Vážení rodiče,
před velikonočními svátky připravilo vedení školy rozvrh hodin pro žáky, který se bude uplatňovat od středy 15. dubna 2020. Podle tohoto rozvrhu budou mít vyučující hlavních předmětů možnost setkat se s žáky synchronně, to znamená online přímo ve stejném čase. Využita k tomu bude aplikace Google Meet, do které byli žáci přizváni v minulém týdnu svými učiteli na třídnické hodiny.

Přímá výuka online je doplněním stávajícího způsobu výuky. Jde nám o to, aby učitelé zjistili zpětnou vazbu k učivu, které žáci doma plní: jak mu porozuměli, na co je třeba klást důraz, co je třeba ještě více procvičit a zopakovat. Jde nám také o to, aby spolu děti v době momentální izolace z důvodů všech opatření měly nějaký kontakt a aby také neztratily kontakt se svými učiteli. 

Protože si uvědomujeme, že žáci základní školy nemají často k dispozici svou vlastní výpočetní techniku, aby se mohli kdykoliv připojit, je tento rozvrh sestaven tak, aby se střídali nejenom vyučující, ale i jednotlivé třídy – aby tedy nedocházelo k žádnému překrytí jednotlivých vyučovacích hodin. Vyučovací jednotka je stanovena na třicet minut a četnost hodin se zvyšuje s věkem žáků: prvňáčci (tady asi i s rodiči) by se měli vidět jednou týdně, zatímco deváťák bude mít v jednom týdnu pět hodin, v druhém týdnu šest hodin (a k dispozici další dvě hodiny přípravy na přijímací zkoušky týdně). Do tohoto rámce budou navíc vsazeny hodiny „doučování“ (pedagogické intervence a předměty speciálně pedagogické péče) pro žáky, kteří toto potřebují jednak na základě doporučení školského poradenského zařízení (tak je tomu v běžném vyučování), jednak na základě vyhodnocení jejich současné práce na dálku vyučujícími. Budeme se zkrátka snažit pomáhat těm, u kterých vidíme kvůli momentálnímu stavu vyvstávající potíže.  

Z negativních zkušeností v okolí víme, že problém bývá z pohledu žáků i rodičů také v tom, že rozvrh není pravidelný. Proto jsme připravili pevnou variantu, kterou necháme „projet“ po dva týdny, tedy do pátku 24. dubna. V případě opodstatněných připomínek, námětů a návrhů ze strany pedagogů, žáků či rodičů můžeme samozřejmě po tomto zkušebním provozu tyto do rozvrhu zavést, nicméně trváme na tom, aby změn nebylo hodně a rozvrh přinášel dětem do jejich vzdělávání řád. Je třeba si také uvědomit, že nebudeme schopni vyhovět úplně všem. 

O rozvrhu hodin budou během úterý 14. dubna 2020 informovat žáky jednotlivých tříd jejich třídní učitelé prostřednictvím e-mailů. Od vyučujících jednotlivých předmětů pak přijde žákům pozvánka, na které potvrdí svou účast. Tato pozvánka bude chodit na každou hodinu zvlášť. Předpokládáme, že pokud žákovi nebrání nějaké objektivní důvody, proč se výuky nemůže zúčastnit, potvrdí svou účast kliknutím na ANO a následně se do hodiny přihlásí. Pokud se výuky nemůže zúčastnit, věříme, že bude Vámi omluven. Rádi bychom znali důvody této neúčasti, abychom Vám mohli podat pomocnou ruku: v případě, že se bude jednat o důvody technické, budeme Vás, rodiče, kontaktovat, abychom společnými silami hledali cestu k jejich řešení. 

Uvědomujeme si, že legislativní rámec nám jako škole a Vám jako zákonným zástupcům dětí nedává pevné ukotvení v postupech pro průběh výuky na dálku, stanovení toho, co je povinné a co povinné není, co musíme (jako škola či rodiče) plnit a co nemusíme. Co by nás ale v této chvíli mělo jednoznačně spojovat, je zájem dítěte. Odborníci v oblasti vzdělávání totiž velmi často v souvislosti se stávající situací upozorňují na skutečnost, že vzdělávání na dálku, bez osobní přítomnosti dětí ve škole, může mít negativní vliv na prohloubení sociálních rozdílů mezi žáky. Jedná se především o děti, které doma nemají velkou podporu v rodině. 

Pokud tyto děti dochází pravidelně do školy, chybějící podpora doma může být kompenzována a sociální rozdíly vyrovnávány. Pokud jsou tyto děti nyní doma a nejsou svými rodiči při vzdělávání podporovány, může se prohlubovat propast mezi nimi a dětmi, které tuto podporu mají. Toto je skutečnost, kterou máme stále na zřeteli – při zadávání úkolů, při zjišťování zpětné vazby, při zavádění přímé výuky online. Přemýšlíme nad množstvím úkolů a kontaktujeme rodiče dětí, které nepracují. Dotazujeme se, proč tomu tak je, a snažíme se hledat cesty k řešení. Jsme schopni zajistit pomoc ať už technického rázu, tak i prostřednictvím výuky na dálku (například formou doučování). K tomu ovšem potřebujeme také pomoc rodičů, tedy ochotu své dítě při vzdělávání podporovat a poskytovat mu pro něj co nejlepší podmínky. 

Závěrem bych upozornila na jednu možnou komplikaci v souvislosti s pravidelností rozvrhu. Z naší strany do něj může vstoupit například vzdělávání pedagogických pracovníků (víme, že nás čeká hromadné školení už tento pátek) či další organizační záležitosti, kvůli kterým mohou být žáci o některou z hodin ochuzeni (suplování na dálku opravdu nebude). V takovém případě bude žáky o zrušení hodiny informovat vyučující daného předmětu prostřednictvím e-mailu a Vás, zákonné zástupce dětí, prostřednictvím programu DMSoftware.

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme pohodové jarní dny!

Mgr. Olga Síbrtová