Informace k testování dětí a žáků

Vážení rodiče,
v prvé řadě bych Vám touto cestou chtěla sdělit, že se ve škole na děti všichni těšíme a věříme, že novou situaci s povinným testováním zvládneme nejenom organizačně, ale i po lidské stránce se vzájemnou důvěrou, ohleduplností a respektem. Účast na preventivním testování dětí a žáků (ale také zaměstnanců škol a školských zařízení, protože jsme dosud nebyli proočkováni) a negativní výsledek tohoto testování je podmínkou pro osobní přítomnost dětí na prezenční výuce danou nikoliv nařízením naší školy, ale na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.  

Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud nechcete, aby Vaše dítě bylo testováno, a nebude se z tohoto důvodu účastnit prezenčního vzdělávání, bude mu škola evidovat absenci jako omluvenou a zároveň mu bude poskytovat studijní podporu, ačkoliv nemá povinnost zajišťovat distanční způsob vzdělávání dle zákona. 

Děti a žáky nebudeme v žádném případě k testování nutit. Testování se netýká osob uvedených v závěru textu. K testování se může dítě či žák dostavit pouze tehdy, nemá-li příznaky infekčního virového onemocnění. 

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání a žáků prvního až třetího ročníku prvního stupně je umožněna asistence třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pro tento účel jsme pro Vás připravili formulář, který si můžete stáhnout zde. Pro doprovázející osobu za účelem asistence při testování platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy. 

Připomínáme, že pro vstup osob do prostoru školy platí pravidla pro použití ochrany dýchacích cest:

 • u dospělých respirátor;
 • u dětí v mateřské škole respirátor nebo chirurgická jednorázová rouška – po negativním testu mohou ochranu sundat a účastnit se vzdělávání bez ochrany úst a nosu;
 • u žáků základní školy respirátor nebo chirurgická jednorázová rouška. 

Upozorňujeme, že rouška nemůže být látková, a prosíme Vás, abyste žáky školy rovněž vybavili jejich dostatečným počtem na výměnu. 

Testování bude probíhat dvakrát týdně antigenními testy, a to pravidelně v pondělí ráno a ve čtvrtek ráno bezprostředně po příchodu dětí a žáků do školy. Naše škola dnes obdržela testy Singclean. Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr. 

 • Mateřská škola – testování předškolních dětí za asistence třetí osoby. Upozorňujeme Vás, že ranní testování po příchodu do mateřské školy, zejména v první den testování, může zabrat více času, než je patnáct minut pro vyhodnocení testu. Vzhledem k prostorovým možnostem se může stát, že budete muset na testování počkat. Následně bychom Vás chtěli požádat, abyste vyčkali do výsledku testu svého dítěte – teprve po potvrzení negativity bude převzato učitelkami ke vzdělávání. 
 • Základní škola – testování samoodběrem žáky. Děti se v 7:30 dostaví k jednotlivým vstupům do budovy, která jim bude zpřístupněna v 7:35 hodin, aby se přemístily do tříd, kde proběhne testování.
  Rozdělení vstupů je následující:
  I. A, I. B třídy – hlavní vchod;
  II., III., IV., V. třída + školní družina (děti rodičů vybraných profesí) – označené vstupy od parkoviště.
 • Základní škola – testování žáků prvního až třetího ročníku za asistence třetí osoby bude probíhat ve speciálním režimu od 7:30, pro toto testování je určen označený vstup u školní jídelny. Pokud budete přítomni u testování svého dítěte, chtěli bychom Vás požádat, abyste vyčkali do výsledku testu svého dítěte.  

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, je nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Takový žák se již v daný den dalšího testování ve škole neúčastní. 

Prosím, abyste se seznámili Vy i Vaše děti s průběhem testování prostřednictvím instruktážního videa.

V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti. V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti a žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (včetně školní družiny) v některém z předchozích dvou dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných). 

Protože se jedná o nezletilce, škola kontaktuje zákonného zástupce a dítě vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu. Souhlas se samostatným odchodem žáka ze školy jsme pro Vás vyhotovili a stáhnete si ho zde.

Jednotlivé situace přibližuje tato grafika.

Dětem je určena rovněž přehledná grafika.

Další informace naleznete zde.

Testování se neprovádí u osob, které:

 • doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19;
 • absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy;
 • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na učitele či vedoucí pracovníky ve škole. 

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Olga Síbrtová