Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí, dovolte mi, abychom Vás informovali o způsobu realizace zápisu k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se tedy povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 pěti let věku, není-li zákonem stanoveno jinak. 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. 

Zápis do mateřské školy proběhne na základě rozhodnutí ředitelky školy v dohodě se zřizovatelem v termínu od 10. do 14. května 2021. V souvislosti s epidemickou situací dochází k úpravám v organizaci zápisu – zápis proběhne distančně bez osobní přítomnosti dětí. 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Nedílnou přílohou žádosti bude vyjádření dětského lékaře ke splnění této povinnosti. K dispozici je pro Vás formulář, který si můžete stáhnout na našich stránkách zde, nebo si jej můžete vyzvednout v mateřské škole v úředních hodinách, nejlépe po telefonické dohodě (pondělí 14:00–16:00 hodin, čtvrtek 7:30–9:30 hodin).  

Přihlášení k zápisu k předškolnímu vzdělávání 

V souladu s občanským zákoníkem stačí, když dítě u zápisu zastupuje pouze jeden zákonný zástupce. Své děti přihlašujte k zápisu pomocí dotazníkového formuláře, jehož vyplnění Vám zabere zhruba dvě minuty. Dotazník vyplňte nejpozději do pondělí 10. května 2021 do 14:00 hodin. Formulář naleznete na internetových stránkách školy zde.

V případě, že příslušný formulář nevyplníte v uvedeném termínu a chcete své dítě přihlásit k zápisu, kontaktujte vedoucí učitelku mateřské školy Mgr., Bc. Renatu Dreslerovou, DiS., na telefonním čísle 774 426 360, abyste se dohodli na dalším postupu.

Po vyplnění formuláře Vám budou zaslány na e-mail, který uvedete, příslušné dokumenty k zápisu formou odkazu, a to nejpozději v pondělí 10. května 2021. Po kliknutí na tento odkaz se Vám zobrazí jedinečná složka Vašeho dítěte, ve které naleznete: 

 • přidělené registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno v přijímacím řízení;
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání;
 • evidenční list. 

Vyplnění dokumentů k zápisu 

Zaslané dokumenty můžete vyplnit přímo elektronicky – dokumenty nemusíte stahovat a ukládat, stačí prosté vyplnění, vše se automaticky ukládá. Dokumenty, včetně nezbytných dokladů (viz níže), je následně možné:

 • zaslat do školy datovou schránkou či e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem včetně přiložených dokladů – varianta 1 a 2 (viz Průběh zápisu);
 • buď elektronicky vyplnit a vytisknout, nebo vytisknout a vyplnit čitelně hůlkovým písmem, podepsat a zaslat doporučeně poštou nebo vhodit v obálce do schránky školy včetně přiložených dokladů – varianta 3 a 4 (viz Průběh zápisu);
 • v případě, že nemáte možnost tisku, elektronicky vyplnit a kontaktovat školu – varianta 5 (viz Průběh zápisu);
 • neprodleně kontaktovat školu v případě, že ani jednu variantu nejste schopni zajistit.  

Vy si vyberete variantu, která Vám vyhovuje, a budete se řídit podrobným postupem, který je popsán níže v části Průběh zápisu. 

Doklady k zápisu k předškolnímu vzdělávání

Doklady k zápisu do mateřské školy jsou:

 • žádost o přijetí;
 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte;
 • evidenční list;
 • rodný list dítěte; 
 • doklad k prokázání vztahu k nezletilému – občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.). 

Žádost o přijetí – obdržíte po vyplnění online formuláře k zápisu. 

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte – zajistíte u pediatra.  

Evidenční list – obdržíte po vyplnění online formuláře k zápisu.

Rodný list dítěte – v případě dálkové formy zápisu se jedná o kopii rodného listu dítěte, ta musí být přílohou žádosti v jakékoliv její podobě. Na této kopii uvedete, že souhlasíte s poskytnutím rodného listu ZŠ a MŠ Lichnov pro zápis do MŠ ve školním roce 2021/2022 a toto prohlášení podepíšete. 

Doklad k prokázání vztahu k nezletilému – v případě osobní přítomnosti prokazuje zákonný zástupce své oprávnění/povinnost dítě ve věci zastupovat občanským průkazem. V případě dálkového zápisu budeme toto řešit stejně jako u rodného listu. Přiložíte kopii svého občanskému průkazu, na kterou uvedete, že souhlasíte s poskytnutím kopie občanského průkazu ZŠ a MŠ Lichnov pro zápis do MŠ ve školním roce 2021/2022, a toto prohlášení podepíšete. 

Údaje z rodného listu a občanského průkazu slouží k ověření údajů v přihlášce k zápisu, ani jedna kopie nebude součástí spisu a budou skartovány. 

Průběh zápisu 

Žádáme Vás, abyste s ohledem na epidemiologickou situaci a potřebu chránit Vás, Vaše děti, děti v mateřské škole i zaměstnance školy při zápisu využili bezkontaktní způsoby uvedené pod čísly 1 až 4. 

Zapsat dítě je možné následujícími způsoby. Vždy prosím preferujte Vám dostupnou možnost s nižším číslem:

 1. Do datové schránky školy (ID datové schránky: ukxmez6)

Náležitosti: 

 • žádost o přijetí;
 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte;
 • evidenční list;
 • prostá kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce se souhlasem a podpisem. 
 1. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu skola@zslichnov.cz

Předmět zprávy – Zápis do MŠ  

Náležitosti: 

 • žádost o přijetí;
 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte;
 • evidenční list;
 • prostá kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce se souhlasem a podpisem.
 1. Doporučeně poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 75 Lichnov 360

Náležitosti:

 • podepsaná žádost o přijetí;
 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte;
 • evidenční list;
 • prostá kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce se souhlasem a podpisem.

O včasném podání rozhoduje odeslání dopisu s datem v době zápisu, tj.  od 10. do 14. května 2021. 

 1. Vhozením obálky do schránky školy – uzamykatelná schránka je umístěna na brance vedoucí ke vstupu do základní školy – od 10. do 14. května 2021

Náležitosti:

 • stejné jako v bodě 3; 
 • na obálku uveďte hůlkovým písmem „ZÁPIS DO MŠ“ a následně prostřednictvím SMS zprávy informujte vedoucí učitelku mateřské školy Mgr., Bc. Renatu Dreslerovou, DiS., na telefonním čísle 774 426 360, že jste obálku s dokumenty pro dítě (jméno a příjmení) vhodili do schránky, abychom Vám zpětně mohli potvrdit přijetí žádosti.
 1. Prostým vyplněním formulářů zaslaných přes e-mail po vyplnění online dotazníku s možností poslední úpravy dne 13. května 2021 do 14 hodin

V tomto případě je nutné telefonicky kontaktovat nejpozději ve čtvrtek 13. května 2021 do 14 hodin vedoucí učitelku mateřské školy Mgr., Bc. Renatu Dreslerovou, DiS., na čísle 774 426 360 a domluvit si konkrétní čas podpisu této žádosti ve škole na pátek 14. května 2021. Vámi vyplněné formuláře vytiskneme a připravíme k podpisu, abychom maximálně zkrátili čas, který ve škole strávíte. 

Náležitosti, které přinesete k podpisu žádosti s sebou:

 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte;
 • evidenční list;
 • rodný list dítěte;
 • občanský průkaz zákonného zástupce.
 1. Není-li možné využít výše uvedené způsoby, je nutné, abyste neprodleně kontaktovali školu, konkrétně vedoucí učitelku mateřské školy Mgr., Bc. Renatu Dreslerovou, DiS., abychom zjistili, proč nelze dítě zapsat některým z výše uvedených preferovaných způsobů, aby mohl být zápis proveden v řádném termínu, tedy od 10. do 14. května 2021. Kontaktovat ji můžete:
 • telefonicky na čísle 774 426 360;
 • e-mailem na adrese skolka@zslichnov.cz, do předmětu zprávy uveďte Zápis do MŠ a v e-mailu uveďte svůj telefonický kontakt.

Přijímací řízení 

Správní řízení bude zahájeno podáním žádosti zákonného zástupce. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti a vydání rozhodnutí je 30 dnů.  Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, případně o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě platných právních předpisů a kritérií pro přijetí do mateřské školy, která jsou zveřejněna na internetových stránkách školy zde a na vstupních dveřích do mateřské školy.  

Podle § 36 odst. 3 správního řádu bude účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je stanovena na pondělí 24. května 2021 od 14 do 16 hodin v ředitelně školy. Pokud byste svého práva chtěli využít, žádáme, abyste si s telefonicky na čísle 774 430 360 dohodli s ředitelkou školy konkrétní čas.   

Přerušit správní řízení musí správní orgán (ředitelka školy) tehdy, pokud žádost neobsahuje předepsané náležitosti (§ 64 správního řádu), například když chybí příloha žádosti v podobě doložení vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte, a pokud by ředitelka nemohla dodržet zákonnou lhůtu 30 dnů pro vydání rozhodnutí. O přerušení řízení a následně o ukončení přerušení řízení vyrozumí ředitelka školy účastníky řízení.

Přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, u kterých bude uveden výsledek řízení u každého uchazeče (přijat/nepřijat). Seznam bude vyvěšen nejpozději ve středu 9. června 2021 na veřejně přístupném místě (na vstupních dveřích do mateřské školy) a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách školy v záložce Mateřská škola). Seznam bude obsahovat datum a bude zveřejněn minimálně 15 dnů. Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání. 

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004, správního řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale zažádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 

V případě, že zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, zvolí individuální vzdělávání, je povinen dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, oznámí toto zákonný zástupce dítěte při zápisu k předškolnímu vzdělávání, nejpozději pak 3 měsíce před počátkem školního roku. 

Těšíme se na Vaše děti a na případné neformální setkání také s Vámi a dětmi ještě před zahájením školního roku. Snad nám je okolnosti dovolí uskutečnit.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka