Roušky ve společných prostorách základní školy, pro doprovod dětí rovněž při vstupu do mateřské školy

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí a žáků,
v souvislosti s novým Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaným dne 9. září 2020, jehož plné znění naleznete zde, Vás žádám o:

  • vybavení každého žáka naší základní školy dvěma kusy roušek či jiného ochranného prostředku dýchacích cest (jako je respirátor, ústenka, šátek apod.);
  • žák bude mít zakrytá ústa a nos rouškou při vstupu do budovy školy a při pohybu po škole ve všech společných prostorách školy (šatny, chodby, toalety);
  • druhou (náhradní) roušku bude mít připravenu v čistém sáčku a s sebou bude mít jeden náhradní sáček na odložení používané roušky (ve třídě, během oběda apod.);
  • rodiče či jiné osoby, které vyzvedávají žáky ve škole, mají zákaz vstupu do budovy školy; při vyzvedávání žáků z družiny zazvoní a čekají na příchod pedagoga nebo svého dítěte;
  • povinnost mít zakrytá ústa a nos se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole;
  • do mateřské školy smí vstoupit doprovodná osoba pouze s ústy a nosem zakrytými rouškou či jiným ochranným prostředkem dýchacích cest; doprovodné osoby mohou děti doprovázet pouze do prostoru šaten – mají přísný zákaz vstupu do tříd, děti předávají učitelkám ve dveřích z šatničky do třídy;
  • v případě, že jsou v šatně už další rodiče s dětmi a nemohou být dodržovány doporučené dvoumetrové rozestupy, vyčkají v prostoru chodby/schodiště/před vstupem do budovy v rozestupech, než se prostor uvolní; v případě nedodržování tohoto pravidla budeme muset přistoupit v zájmu zachování zdraví dětí k přísnějším organizačním opatřením při předávání/vyzvedávání dětí z mateřské školy.

Děkuji Vám za pochopení. 

Dále děkuji všem, kteří nechávají své děti s příznaky virového infekčního onemocnění doma, a apeluji na ty, kteří nemocné děti posílají do školy – v případě objevení příznaků takového onemocnění budeme děti důsledně posílat domů.

Děkuji za pochopení také při všech rozvrhových změnách, ke kterým dochází v souvislosti s nemocností pedagogů základní školy. Zatím jsme schopni vše organizačně zvládnout a snad se situace do budoucna nebude rapidně zhoršovat. 

Přeji Vám příjemné babí léto. Věřím, že situaci, budeme-li brát ohledy na druhé a budeme-li mít pro sebe navzájem pochopení, zvládneme.

Mgr. Olga Síbrtová