Informace o třídních schůzkách a změnách ve vzdělávání žáků od 16. listopadu 2020

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informovala o několika záležitostech týkajících se vzdělávání Vašich dětí. 

Ve škole se uzavřelo první čtvrtletí školního roku, včetně klasifikace žáků. Ve středu 18. listopadu 2020 se měly konat třídní schůzky. Vzhledem k situaci budou třídní schůzky formou individuálních online konzultací: třídní učitel – vyučující – zákonný zástupce – žák, a to pouze v předmětech, kde je výrazné zhoršení prospěchu, špatný prospěch/neprospěch, potíže s distanční výukou, neplnění povinností v distančním vzdělávání apod. Na tyto třídní schůzky byli konkrétní rodiče pozváni prostřednictvím žákovského e-mailu svého dítěte a dále byli informováni o termínu a čase schůzky prostřednictvím programu DMSoftware. Konzultace se uskuteční během pondělí 16. listopadu a středy 18. listopadu 2020. V případě, že se konzultace, na kterou jste byli pozváni, nemůžete zúčastnit, kontaktujte třídního učitele, abychom se mohli dohodnout na náhradním termínu. Všichni zákonní zástupci obdrželi informace o výsledcích vzdělávání svého dítěte za první čtvrtletí od třídních učitelů prostřednictvím programu DMSoftware. V případě, že jste nebyli pozváni na individuální online konzultace, a přesto máte zájem s vyučujícími projednat otázky vzdělávání svého dítěte ve škole, opět kontaktujte třídního učitele, abyste si dohodli termín online setkání. 

Pro žáky devátého ročníku a jejich rodiče jsou naplánovány hromadné online třídní schůzky na čtvrtek 19. listopadu 2020 v 16:30 hodin. Tyto třídní schůzky se týkají přijímacího řízení na střední školy a budou realizovány za přítomnosti výchovné a kariérové poradkyně Mgr. Moniky Wilczkové. Účast přislíbila i Mgr. Jana Géryková, DiS., pracovnice informačního poradenského střediska Úřadu práce. Pozvánky na tyto třídní schůzky budou zaslány rodičům prostřednictvím e-mailů žáků. 

Dále jste jistě zaznamenali, že do školy k prezenčnímu vzdělávání nastoupí žáci prvního a druhého ročníku. Jejich návrat do školy upravuje tento dokument.

Abychom splnili všechny podmínky, bude nutné upravit provoz školní družiny. Nejdůležitější informací pro Vás je zrušení ranní družiny. Škola se pro děti bude otevírat v 7:20. Jejich pobyt zde bude upraven, nutností je používání roušek ve všech prostorách školy po celou dobu pobytu, kromě času konzumace jídla a pití. Více informací k organizaci vyučování, výdeje obědů a odpolední školní družiny Vám zašleme v pondělí 16. listopadu 2020. 

Od pondělí 16. listopadu 2020 dochází na základě vyhodnocení dotazníků vyplněných Vámi a po poradě pedagogů školy ke změně rozvrhu hodin – navýšení počtu online hodin ve IV. a V. třídě. S novým rozvrhem online hodin Vás seznámili třídní učitelé. 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a přejeme pohodové podzimní dny.

Mgr. Olga Síbrtová