Informace k testování ve škole od 1. září 2021

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí třikrát po sobě. První test se provede první den školního vyučování (v případě žáků prvního ročníku to bude ve středu 1. září 2021, v případě ostatních žáků v pondělí 6. září 2021 první vyučovací hodinu po nástupu po ředitelském volnu). Další testování bude provedeno ve čtvrtek 9. září 2021.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později či další den, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu (nemusí být v ranní družině, ale až ve škole).  

Žáci budou testováni neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT). Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. 

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování:

14 dnů po plně dokončeném očkování;

po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19);

doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě 

Všechny tyto podmínky musí žák doložit písemně (potvrzením) – u testu provedeného v odběrovém místě to musí být Ag test, ne starší než 72 hodin PCR test, ne starší 7 dnů.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

V případě pozitivního výsledku testování bude žák izolován a zákonný zástupce je povinen si jej ve škole vyzvednout (v případě, že nemá podepsaný souhlas zákonného zástupce se samostatných odchodem v případě pozitivního výsledku antigenního testování – viz internetové stránky školy – záložka Základní škola/Formuláře). 

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. Výsledek testu je zákonný zástupce povinen neprodleně oznámit škole.  

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v předcházejících dvou dnech.

Konkrétní postup bude stanoven na základě pokynů vydaných příslušnými ministerstvy nebo KHS (viz.Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 provoz a testování). 

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením. V současnosti je to v situacích, kdy jsou žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení aj.

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky). 

Veškeré informace naleznete zde a zde.

Mgr. Olga Síbrtová