Informace o doučování a jeho rozvrh

Vážení rodiče a zákonní zástupci, 
naše škola zahajuje od 4. října 2021 doučování v rámci Národního plánu doučování. Informace o tomto programu jste jistě zaznamenali v médiích. O co jde?

Národní plán doučování: Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky. Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků. V první fázi bude přímé doučování žáků probíhat do 31. prosince 2021. 

Kdo doučování ve škole povede? Organizační a personální zajištění doučování je v kompetenci ředitele školy. S ohledem na skutečnost, že povaha doučování není školským zákonem definována, není definována ani minimální odborná kvalifikace. Ředitel školy může na doučování přijmout osoby nesplňující předpoklad odborné kvalifikace, v naší škole se ale při současném rozsahu doučování podaří zajistit doučování kvalifikovanými učiteli školy. 

Za ochotu ujmout se tohoto úkolu jim patří mé poděkování. Domnívám se, že takto zajistíme vysoký standard doučování – učitel v daném předmětu nejlépe ví, co by mělo být náplní doučování, kde má konkrétní žák největší potíže. A v případech, kdy jsme nebyli schopni zajistit doučování učitelem daného předmětu, se jedná vždy o pracovníka školy, takže se mezi sebou kolegové určitě zvládnou dohodnout, co je třeba v doučování dělat. 

Co budeme doučovat? Ve škole jsme vyhodnotili, že nejdůležitější bude doučování ve stěžejních předmětech, kterými jsou na prvním stupni český jazyk a matematika, na druhém stupni český jazyk, matematika a anglický jazyk. Jsou to předměty s vysokou mírou návaznosti učiva, kde vynechání určitého tematického celku či okruhu může zásadně ovlivnit schopnost žáků navázat na očekávané znalosti. Je však rovněž možné, že okruh předmětů poskytovaných v rámci doučování se v průběhu podzimu změní či upraví. Vycházet budeme vždy z potřeb žáků a našeho průběžného vyhodnocování jejich výsledků. 

Kromě toho jsme do doučování zařadili přípravu žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Domníváme se, že žáci tohoto ročníku byli pandemií významně postiženi, co se týká doby uzavření školy, proto bychom jim rádi nabídli pomocnou ruku při složení přijímacích zkoušek na střední školy. 

Do doučování jsme rovněž zahrnuli i poskytování podpůrného opatření 1. stupně – pedagogické intervence. 

Komu je doučování určeno? Na základě stanovených kritérií lze identifikovat žáky, pro které je program primárně určen – jsou ohroženi školním neúspěchem, zejména v důsledku pandemie. Doporučená kritéria naleznete zde. Tato kritéria jsme vzali do úvahy rovněž ve škole a na jejich základě jsme se identifikovali žáky, pro něž by doučování bylo přínosné. Spolupracovali na tom vyučující jednotlivých předmětů (učitelé, kteří učili ve třídě v loňském roce, učitelé, kteří učí ve třídě v letošním roce, třídní učitelé, pracovníci ŠPP). 

I v tomto případě je možné, že se okruh doučovaných žáků změní v případě, že pedagogové vyhodnotí, že by mohlo některému z dalších žáků doučování prospět (například při zhoršení prospěchu, zjištění „mezer“ ve znalostech či po nemoci). Zároveň žádáme Vás, zákonné zástupce, abyste rovněž Vy aktivně oslovili školu (vyučující jednotlivých předmětů či třídní učitele) v případě, že zaznamenáte výukové potíže u svého dítěte. K případné konzultaci můžete využít konzultační hodiny vyučujících. 

Hlavním cílem poskytování doučování je:

  • zabránit školnímu neúspěchu žáka;
  • zlepšit vzdělávací výsledky žáka;
  • zlepšit prospěch a získat základní přehled v tématech a schopnost navázat na další očekáváné znalosti. 

Jak budete o doučování informováni? Pokud bylo Vašemu dítěte nabídnuto doučování, obdrželo od svého třídního učitele Dohodu o poskytování doučování. Jedná se o dohodu mezi školou, zákonným zástupcem a žákem, která specifikuje podmínky, za kterých bude škola doučování žákovi poskytovat. V případě nedodržování této dohody ze strany žáka nebo zákonného zástupce může škola žáka z doučování vyloučit.  

Kdy a kde se bude doučování realizovat? Pro doučování byl zpracován rozvrh platný do prosince 2021. V případě jeho změn budete předem informováni prostřednictvím programu DMSoftware. Tento rozvrh naleznete zde.

Komplexní informace o Národním plánu doučování naleznete zde. V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit. 

Mgr. Olga Síbrtová

s použitím informací z webu doucovani.edu.cz