Nabídka zájmových aktivit a kroužků pro naše předškoláky

Milí rodiče, 
naše mateřská škola připravila na školní rok 2022/2023 pro děti nabídku zájmových útvarů a kroužků. 

Kroužky Veselá pastelka a Školička jsou určeny všem předškolákům, kteří by měli nastoupit do základní školy 3. září 2023. Vřele je doporučujeme. Ideálním výběrem je zapsání do obou. Děti jsou předběžně rozděleny do dvou menších skupin. Přihlašování do kroužků probíhá prostřednictvím vyvěšeného seznamu na nástěnce, kde potvrzujete podpisem souhlas se zapojením svého dítěte do aktivit. 

Zahájení činnosti kroužků je začátkem října.

Veselá pastelka

Každé úterý 14:30–15:00 

(děti jsou předběžně rozděleny na dvě skupiny, seznam je vyvěšen)

Cena: zdarma

Zahájení: 3. 10. 2022

V rámci předškolní přípravy se děti budou zdokonalovat v hudebně-pohybových schopnostech, grafomotorickém znázornění podle rytmu hudby, vyjadřovacích schopnostech, paměti, jemné a hrubé motorice, trpělivosti při práci a soustředěnosti. Příprava spočívá v rovnoměrném a harmonickém rozvoji schopností dětí, které jim později zajistí úspěšnost při osvojování si základů čtení, psaní a počítání.

Přihlašování ve třídě Motýlků.

Vedoucí: Mgr. Renata Dreslerová

Školička

Každá středa 14:30–15:00  

(děti jsou rozděleny na dvě skupiny, seznam je vyvěšen)

Cena: zdarma                                                                                                                      

Zahájení: 5. 10. 2022

V rámci předškolní přípravy se děti budou zdokonalovat v rozumových schopnostech, logickém myšlení, vyjadřovacích schopnostech, matematických představách, zrakové a sluchové percepci, jemné a hrubé motorice, trpělivosti při práci a soustředěnosti. Příprava spočívá v rovnoměrném a harmonickém rozvoji schopností dětí, které jim později zajistí úspěšnost při osvojování si základů čtení, psaní a počítání.

Přihlašování na třídě Motýlků.

Vedoucí: Ivana Hosová

Notičky  

Pro děti od 4 let

Počet dětí 12–15 

Sudé pondělí 14:30–15:00   

Cena: zdarma

Zahájení 3. 10. 2022

Hudebně pohybový kroužek, ve kterém děti budou zpívat s doprovodem rytmických a hudebních nástrojů, zdokonalovat pohybové dovednosti za doprovodu hudby a učit se hudbu znázornit pohybem. Součástí budou také nejrůznější pohybové aktivity, hra na flétnu, dechová cvičení – předcházení respiračních a astmatických projevů dětí. 

Mohou se přihlásit Sluníčka i Motýlci, tabulku k zápisu najdete v šatně Motýlků, nahoře.                                                                                                                                                                              

Vedoucí: Ivana Hosová

Angličtina     

Pro děti od 4 let (bez obtíží ve vývoji řeči)

Počet dětí: 8–12 

Liché pondělí 14:30–15:00  

Cena: zdarma

Zahájení: 10. 10. 2022

Děti se naučí základní pozdravy, poděkování, číselnou řadu, při kreslení obrázků se naučí barvy, názvy některých zvířátek a věcí, dále písničky, básničky. 

Mohou se přihlásit Sluníčka i Motýlci, tabulku k zápisu najdete v šatně Motýlků, nahoře.                                                                                                                                              

Vedoucí: Mgr. Renata Dreslerová

Šachový kroužek       

Pro děti od 4 let 

Počet dětí: 8–14

Každý čtvrtek 14:30–15:00

Cena: zdarma

Zahájení: 3. 10. 2022

Proč hrát šachy? Šachová hra rozvíjí logické i kritické myšlení, paměť, čtenářské i matematické dovednosti, kreativitu, trpělivost, vytrvalost, zlepšuje koncentraci, sociální dovednosti, učí řešit problémy a mnoho dalšího. 

Mohou se přihlásit Sluníčka i Motýlci, tabulku k zápisu najdete v šatně Motýlků, nahoře. 

Vedoucí: Bc. Michal Karban, učitel naší ZŠ

Mgr. Markéta Martinů