Informace ke střídavé výuce a covidovým prázdninám

Vážení rodiče,
od 12. 10. 0:00 hodin do 25. 10. 2020 23:59 hodin dochází krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území České republiky k omezení provozu škol a školských zařízení. Na základě tohoto opatření se mj. omezuje provoz druhého stupně základních škol. Celé znění usnesení vlády si můžete přečíst zde.

Úvodem Vám chci sdělit, že jsme sice ve školách obdrželi spoustu různých metodických návodů a manuálů k prostudování či k přípravě dodatku školního řádu, postupně k nám přicházela další a další doporučení či zákazy činnosti a omezení, nicméně varianta střídavé výuky se školami diskutována nebyla, nikde jsme ani nebyli upozorněni, že bychom se na takovou variantu měli připravovat. Dozvěděli jsme se o ní prostřednictvím médií stejně jako Vy. 

V naší škole jsme k realizaci tohoto opatření přistoupili takto:

 • v týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020:

prezenční vzdělávání – VI., VII. A, VII. B třída;
distanční vzdělávání – VIII., IX. třída;

 • v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020:

prezenční vzdělávání – VIII., IX. třída;
distanční vzdělávání – VI., VII. A, VII. B třída. 

Prezenční vzdělávání = vzdělávání ve škole – probíhá podle běžného rozvrhu hodin, případné změny (například suplování) jsou zaznamenány do programu DMSoftware. 

Distanční vzdělávání = vzdělávání na dálku – povinné vzdělávání podle §184a školského zákona. 

Distanční vzdělávání v naší škole

Distanční vzdělávání bude v následujících dvou týdnech probíhat prostřednictvím Google Učebny,do níž budou vloženy úkoly pro žáky spolu s pokyny k jejich plnění. 

 • pro týden od 12. 10. do 16. 10. 2020 během pondělí 12. 10. 2020, nejpozději v úterý 13. 10. 2020 v 7:30 hodin;
 • pro týden od 19. 10. do 23. 10. 2020 v pondělí 19. 10. 2020 v 7:30 hodin.

Termín odevzdání úkolů bude zpravidla následující pondělí v 7:30 hodin. Výjimku tvoří situace, kdy se učitel dohodne se žáky na plnění úkolů v jiném režimu s ohledem na návaznost prezenčního vzdělávání. K tomuto rozhodnutí nás vedla změna situace oproti loňskému školnímu roku, kdy byla zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Protože nyní budou žáci do školy střídavě docházet, je možné, že povinnost splnění některých úkolů nebude v týdenním režimu, tedy do pondělí 7:30 hodin, ale například do nejbližší vyučovací hodiny, kdy se žáci s učiteli potkají prezenčně. Datum a čas splnění jednotlivých úkolů budou uvedeny v Google Učebně 

Výhodou oproti loňské situaci také je, že žákům mohou být ve škole předány některé úkoly ve formě pracovních listů, které žáci následně vypracují během týdne distančního vzdělávání. Tyto pracovní listy budou ale rovněž vloženy do Google Učebny pro žáky, kteří nebyli ve škole přítomni (například z důvodu nemoci či karantény).

Během následujících dvou týdnů nebude ve škole vedena online výuka. Rozvrh online hodin bude vytvořen pouze v případě, že by tato výuka pokračovala v delším časovém horizontu. Žákům ale nabízíme možnost online konzultací. Se svými učiteli si mohou prostřednictvím Google Učebny nebo e-mailu dohodnout online setkání v aplikaci Google Meet. 

Dále poskytujeme konzultace technické podpory při práci s Google Učebnou. Zde je možné se obrátit na učitele informatiky Mgr. Ondřeje Švrčka:

 • kdykoliv e-mailem;
 • v čase online konzultace prostřednictvím Hangouts;
 • telefonicky vždy v úterý od 7:30 do 9:30 nebo od 14:00 do 16:00 na telefonním čísle 774 420 360

V případě potřeby je možné si sjednat online setkání v aplikaci Google Meet. 

Stravování během distančního vzdělávání 

Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem a žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. 

Způsob výdeje je upraven stejně jako pro cizí strávníky dle platného Vnitřního řádu školní jídelny:

„Oběd pro cizí strávníky je kuchařkami vydán do misek jídlonosiče, které si sami ukládají na plastový tác a talíře. Stravu nevydáváme do skleněných nebo znečištěných nádob. Nedoporučujeme používat hliníkové nádoby. Důvodem je možné znehodnocení pokrmu s následným poškozením zdraví. Školní jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost pokrmu nejdéle 15 minut od jeho vydání do jídlonosiče. Strava vydána do jídlonosiče je určena k okamžité spotřebě.“

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, si mohou oběd vyzvednout v těchto časech:

 • 10:45–11:10 hodin;
 • 13:30–13:45 hodin. 

Pokud nemají vlastní jídlonosič, lze stravu odebrat do jednorázových obalů za poplatek. Do školy přicházejí bočním vchodem u školní jídelny (naproti školnímu informačnímu centru). 

Důrazně upozorňujeme, že oběd si nesmí vyzvedávat osoba, které byla nařízena karanténa. 

Obědy v době střídavé výuky od 12. 10. do 23. 10. 2020

Všem žákům, kteří se vzdělávají distančně, byl oběd na období distančního vzdělávání odhlášen.Pokud mají žáci zájem oběd za dotovanou cenu odebírat, mohou si jej opět přihlásit:

 • na pondělí 12. 10. 2020 nejpozději do pondělí 12. 10. 2020 do 7:30 hodin telefonicky u vedoucí školní jídelny na telefonním čísle 556 808 547;
 • na další dny se pak režim přihlašování a odhlašování řídí Vnitřním řádem školní jídelny.  

Covidové prázdniny 

Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT vydá opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že jsme měli na přípravu realizace opatření v podmínkách naší školy jedno dopoledne, prosím o trpělivost. V případě, že by tato forma vzdělávání pokračovala i nadále, věřím, že se nám podaří eliminovat případné nedostatky a vzdělávání doladit, obohatit je o online hodiny apod. Podmínky jsou totiž odlišné od loňského způsobu distančního vzdělávání a my bychom rádi zajistili co největší provázanost mezi týdny, kdy jsou žáci vzděláváni distančně, a týdny prezenční výuky. Nyní však nevíme, co nám začátek listopadu přinese. Pokud bude střídavá výuka pokračovat, máme následující dva týdny na odzkoušení a zjištění případných úskalí. Samozřejmě bychom všichni nejvíce uvítali možnost vzdělávat děti prezenčně, připraveni jsme ale také na formu úplné distanční výuky jako v loňském školním roce.  

Přeji Vám zatím poklidné dny. 

Mgr. Olga Síbrtová