Informace o zapojení školy ke stávce

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí a žáků,

naše škola se v pondělí 27. listopadu 2023 připojuje k jednodenní výstražné stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. Právo na stávku je zakotveno v článku 27 odstavce 4 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, a je tedy ústavním právem občana. Ke stávce se připojují zaměstnanci všech složek školy – základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny. Škola bude tento den zcela mimo provoz.

V médiích jste jistě zaznamenali širokou diskusi na toto téma. Pokusím se Vám přiblížit, jak by se navrhované změny dotkly konkrétně naší školy. Tučně uvádím důvody stávky (zdroj: Asociace ředitelů základních škol) s příklady konkrétního dopadu na vzdělávání v naší škole.   

  • dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost

Pro vedení školy je celkově nepřehledná situace v oblasti stanovování dlouhodobých cílů, vytyčení koncepce rozvoje školy, plánování. Změny legislativy ovlivňují stanovování priorit v rozvoji školy. Těžce se někam směřuje, když se stále mění podmínky.

  • nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž nelze zajistit provoz školy

Současné tarifní platy kuchařek či uklízeček se dle platových tabulek pohybují kolem 20 000 Kč hrubého měsíčně. Na těchto nepostradatelných profesích nelze již více šetřit, bez nich je ale zajištění chodu školy nepředstavitelné.

  • neřešení situace neučitelských pedagogických profesí

Avizovanou prioritou vlády se stal plat učitele, ale konkrétně v našem týmu pracují další pedagogové – vychovatelé, školní psycholog, asistenti pedagoga, kteří jsou zcela opomíjeni. Nerozumíme tomu, proč je jedna pedagogická profese vyňata a na ostatní se zapomíná. Výši platu přece už nyní rozlišují v platových tabulkách platové třídy.

  • avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti

Přislíbeno udržet platy učitelů ve výši 130 % průměrného platu, reálný plat učitelů ale meziročně klesá.

  • snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky

V naší škole využíváme PHmax v plné výši. Díky tomu se nám podařilo snížit počty žáků ve třídách (na prvním stupni průměrně 22 žáků, na druhém 16 žáků – spojené třídy A a B by čítaly bezmála 30 žáků). Snížení PHmax by znamenalo zrušení zhruba jednoho celého úvazku učitele a krok zpět v trendu, který postupně rozvíjíme – například:

  • široké nabídky u dvou povinně volitelných předmětů v osmém a devátém ročníku, aby si žáci mohli sami určit, ve které oblasti se chtějí rozvíjet (letos se jedná o předměty cvičení z matematiky, konverzace v anglickém jazyce, pěstitelství a příprava pokrmů, robotika, seminář z českého jazyka, 3D tisk, základy administrativy s průměrně 11 žáky ve skupině),
  • dělení hodin na skupiny u cizích jazyků (legislativou je povolený počet žáků 24, v naší škole průměrně 13 žáků na skupinu),
  • tandemovou výuku dvou učitelů v předmětech kvůli zajištění bezpečnosti (tělesná výchova v prvním a druhém ročníku – nelze totiž dělit na skupiny z důvodu kapacity tělocvičny, pracovní činnosti) a individualizaci práce s dětmi (opět tělesná výchova, pracovní činnosti, robotika, 3D tisk) či zajištění vyšší kvality výuky (v prvním a druhém ročníku výuka anglického jazyka prvostupňovým třídním učitelem v tandemu s aprobovaným angličtinářem) apod.

Škola na výuku v méně početných třídách a skupinách ve spolupráci se zřizovatelem dokázala zajistit prostory a postarala se o personální obsazení pracovních pozic kvalifikovanými pedagogy.  

  • snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě

V naší škole v současnosti pracuje 6 asistentů pedagoga, snížení jejich počtu by se citelně dotklo nejen dětí, kterým byl asistent pedagoga jako podpůrné opatření přidělen, ale všech dětí ve třídě.

  • další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.)

Snižování financí na pomůcky, učebnice a další vzdělávání pedagogů spolu s nárůstem cen povede k tomu, že škola nebude mít tolik prostředků na obnovu zastaralých pomůcek, poškozených učebnic či nákup moderního vybavení. Co se týká dalšího vzdělávání pedagogů, v tomto roce čerpáme z finanční dotace v Operačním programu Jan Amos Komenský (přes dva miliony Kč), kterou jsme získali a která výrazně cílí na vzdělávání pedagogů, nicméně se nejedná o dlouhodobé a koncepční řešení, jak zajišťovat rozvoj pracovníků.   

Vážení rodiče, v přístupu ke stávce jsme v naší škole jednotní, stávkový výbor mi předal veškeré potřebné informace. Z ministerstva školství jsme obdrželi informaci, že rodičům nevznikne v tomto případě nárok na ošetřovné. Touto cestou se Vám omlouváme za možné komplikace, ale rozhodli jsme se připojit k těm, kteří chtějí dát najevo svou nespokojenost s vývojem ve školství a jeho možnými dopady na kvalitu vzdělávání Vašich dětí.

S přáním klidných dnů

Mgr. Olga Síbrtová